Udeľovanie grantov

Zásady Slovenskej asociácie aterosklerózy (SAA) a Spoločnosti familiárných hyperlipoproteinémii (SFH) na udeľovanie finančnej podpory pre členov za mimoriadnu aktivitu z vlastných prostriedkov.

1) Všeobecné ustanovenia

Uznesením správnej rady  SFH a SAA zo dňa 21.2.1995 o hospodárení s finančnými prostriedkami boli vypracované zásady prideľovania finančných prostriedkov. Zásady nadobudli platnosť po odsúhlasení textu Správnou radou 24.5.1995. Na zasadaní správnej rady dňa 12.2.2003 boli schválené inovované zásady prideľovania finančných prostriedkov. Zmyslom zásad je cieľavedomá podpora aktívnej činnosti jednotlivých členov SFH a SAA, prípadne pracovníkov spolupracujúcich s SFH a SAA. Zásady sú platné pre všetkých členov, vrátane členov správnej rady. Prideľovanie finančných prostriedkov je špecifikované podľa toho, na aký cieľ budú finančné prostriedky použité na základe predloženej žiadosti.

2) Osobitné ustanovenia

Na poskytnutie finančných prostriedkov je potrebné podať žiadosť s presným udaním aktivity a  rozpisom výdavkov, ktoré majú byť hradené. Sprievodným listom adresovaným na predsedu SFH a SAA žiadateľ jasne špecifikuje výšku finančnej čiastky a účel použitia finančného príspevku. Žiadateľ o finančný príspevok musí byť členom  SFH alebo SAA minimálne rok pred podaním žiadosti.

Podpora pre deti

Pridelenie finančného príspevku  vo výške 3000 Sk je možné, ak je rodič dieťaťa riadne platiacim členom SFH alebo SAA. Prednostne v prípade, že ide o neúplnú rodinu, alebo príjem v rodine neprekračuje 6000 Sk na člena rodiny.

Podpora pre dôchodcov

Dôchodcovi je možné prideliť jednorazový finančný príspevok vo výške 3000 Sk, ak je riadne platiacim členom SFH alebo SAA

Cestovné granty

O pridelení cestovného grantu  rozhodne grantová komisia, ktorá sa bude schádzať raz za pol roka, v prípade, že na riešenie bude aspoň jedna žiadosť. Ak to bude potrebné, bude grantová komisia zvolaná predsedom grantovej komisie častejšie. Žiadosť o pridelenie grantu je potrebné zasielať predsedovi grantovej komisie. Grantová komisia urobí oficiálny zápis, ktorý po predložení podpíše predseda SFH a SAA. Dokumentácia grantovej komisie bude vedená u predsedu grantovej komisie, kópia zápisu bude odoslaná na sekretariát SFH a SAA. Prednostne budú akceptované žiadosti mladých členov SFH a SAA, vek pod 40 rokov, s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, so zámerom podporiť ich aktívnu účasť (prednáška) na  medzinárodných podujatiach EAS, IAS. Výška grantu je do 30 000 Sk. Žiadosť je potrebné predložiť korešpondenčným spôsobom spolu s priloženým akceptačným listom prednášky a s vyčíslenými nákladmi (cestovné výdavky, kongresové poplatky, ubytovanie). Žiadosti budú individuálne posúdené grantovou komisiou. O výsledku rozhodnutia grantovej komisie bude žiadateľ písomne vyrozumený do 10 dní od zasadania grantovej komisie. Preseda SFH a SAA po kladnom vybavení žiadosti zašle kópiu rozhodnutia pokladníkovi SFH a SAA s písomným pokynom k uvoľneniu finančných prostriedkov. Pri zálohovej platbe nepresiahne poskytovaná čiastka ¾ predpokladaných nákladov. Vyúčtovanie bude robené po predložení príslušných účtov po skončení akcie. Zálohová platba bude vykonaná pokladníkom do 10 dní od obdržania písomného poverenia predsedom SFH a SAA.

3) Finančná bilancia

Na záver roka, pred posledným zasadaním Správnej rady pripraví grantová komisia v spolupráci s pokladníkom záverečnú bilanciu čerpania finančných prostriedkov. Táto správa bude predložená predsedovi SFH a SAA a členom revíznej komisie.

V Bratislave 12. februára 2003

Kalendár podujatí

« 2024 »
« jún
júl
august »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4