Stanovy

Článok 1: Základné ustanovenia

Názov organizácie: Slovenská asociácia aterosklerózy

Sídlom spoločnosti je Bratislava

Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej Republiky
 

Článok 2: Právne pomery

Slovenská asociácia aterosklerózy (ďalej SAA) je nezávislou dobrovoľnou spoločenskou organizáciou, ktorá združuje lekárov, zdravotníkov a ďalších špecialistov zaoberajúcich sa problematikou aterosklerózy v zdravotníckej praxi, prevencii alebo výskume.

SAA je právnickou osobou v zmysle Zákona o združovaní občanov.
 

Článok 3: Poslanie, ciele a predmet činnosti

Rozširuje najnovšie poznatky o problematike aterosklerózy a podieľa sa na výskumných projektoch v snahe objasniť príčiny ochorenia a podporovať nové postupy v diagnostike, liečbe a prevencii.

Organizuje odborné podujatia zamerané na problematiku aterosklerózy.

Reprezentuje záujmy svojich členov voči orgánom štátnej správy na všetkých úrovniach.

Presadzuje skvalitnenie zdravotníckej, sociálnej a ekonomickej starostlivosti ako aj odbornú informovanosť a osvetu o výžive a ďalších faktoroch ovplyvňujúcich manifestáciu aterosklerózy.nd

Chráni záujmy a potreby pacientov a ich rodín. V rámci svojich možností zabezepčuje pacientom a ich rodinám špičkovú zdravotnícku starostlivosť s využitím najnovších poznatkov. Zabezpečuje najefektívnejšie diagnostické a liečebné postupy s využitím odborných kontaktov s poprednými zahraničnými výskumnými a zdravotníckymi pracoviskami.

Nadväzuje kontakty na celom svete so Spoločnosťami aterosklerózy a inými odbornými spoločnosťami zaoberajúcimi sa aterosklerózou.

Zabezpečuje a vykonáva hospodársku činnosť.
 

Článok 4: Členstvo

Členom SAA sa môžu stať lekári, zdravotníci, vedeckí pracovníci a ďalší špecialisti zaoberajúci sa problematikou aterosklerózy v zdravotníckej praxi, prevencii alebo avo výskume.

Členstvo fyzických osôb vzniká na základe prihlášky adresovanej predsedníctvu SAA, jej akceptácie väčšinou členov výkonného výboru SAA.

Členstvo zaniká na vlastnú žiadosť alebo pokiaľ člen neplatí členské príspevky počas posledných troch rokov.
 

Článok 5: Práva a povinnosti člena

Člen má právo zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných SAA, voliť a byť volený do orgánov SAA, zúčastňovať sa na plnení úloh SAA podľa svojich možností a schopností.

Je povinný dodržiavať stanovy.
 

Článok 6: Organizácia SAA

Najvyšším orgánom SAA je predsedníctvo SAA, ktoré je zároveň členom Správnej rady Spoločnosti familiárnych hyperlipoproteinémií. Predsedníctvo zostavuje plán činnosti, finančný rozpočet a prerokúva spoločné aktivity, zmeny a doplnky stanov. Reprezentuje SAA v rámci styku s jej členskou základňou, ako aj navonok.

Predsedníctvo zvoláva snem 1 krát ročne. V mimoriadnych situáciách môže zvolať snem aj častejšie.

Snem schvaľuje predložený plán činnosti a finančý rozpočet vypracovaný predsedníctvom SAA na obdobie jedného roka. Prerokúva správu o finančnom hospodárení za to isté obdobie.
 

Článok 7: Predsedníctvo SAA

Riadi činnosti SAA vo volebnom období stanovenom na zasadaní snemu. Počet členov Predsedníctva sa určuje uznesením snemu.

Predsedníctvo volí zo svojho stredu predsedu a vedeckého sekretára, ktorí zastupujú SAA voči tretím osobám.

Predsedníctvo sa schádza minimálne 4-krát do roka.
 

Článok 8: Majetok SAA

Majetok (hmotné a finančné prostriedky) a majetkové práva sú spoločným vlastníctvom SAA a SFH ako celku.

Náklady spojené s činnosťou sú hradené:

a.)    z príspevkov členov

c.)     zo zisku z vlastnej hospodárskej činnosti

e.)    z darov a príspevkov právnických a fyzických osôb, ktoré boli poskytnuté v prospech SAA.
 

Článok 9: Zánik SAA a spôsob majetkového vysporiadania

SAA zaniká na základe súhlasu dvojtretinovej väčšiny členov. Akýkoľvek zvyšný majetok SAA sa rovnomerne rozdelí medzi všetkých riadnych členov, s tým, že môže byť použitý len za účelom humánnej, sociálnej a zdravotníckej pomoci, resp. za účelom výskumu v oblasti aterosklerózy.  

Kalendár podujatí

« 2024 »
« jún
júl
august »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4